Detouur

De:Stories

 

De: STORIES

Read the stories of our incredible partner artisans and masters.


SATOSHI MIYAZAKI

The Tatami Maker

HAJIME OKAWA

The Shikki Master

HIROKO TANINO

The Washi Artist

DAIGO NIIJIMA

The Aizome Dyer

 

NOBUKO KAWASHIMA

The Biwa Performer

FUSAHIRO SHIMOJIMA

The Katana Sword Smith

KEISUKE TODA

The Warousoku Maker

SUGURU TSUKAMOTO

The Karate Master

YUKIHIRO MIYAUCHI

The Wadaiko Performer

JUNICHIRO YAMASHITA

The Wagashi Artist

YASUTAKA DAIMON

The Sake Brewer